Zarządzenia

2022

Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 8 grudnia 2022r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dokonanych w toku realizacji zadania "Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku  Zespołu Szkół Agrotechnicznych przy ul. Sempołowskiej 2c w Sławnie na potrzeby punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Sławnie" - skan dokumentu

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie - skan dokumentu

Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 kwietnia 2022 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości obowiązujących przy realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022, realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim nr 381/ZPS-4/OW-A/2022 z dnia 03.03.2022r. - skan dokumentu

2021

Zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie - skan dokumentu

Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia zakresu oraz treści dokumentów związanych z realizacją ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie - wersja edytowalna

Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia zakresu oraz treści dokumentów związanych z realizacją ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie - skan dokumentu

Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w sprawie wyboru instytucji finansowej, o której stanowi ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - wersja edytowalna

Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w sprawie wyboru instytucji finansowej, o której stanowi ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - skan dokumentu

2020

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie procedur pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 1A Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej przy realizacji projektu "Pomocna Dłoń w Gminie Sławno" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.07.06.00-32-KO45/19-00.

wersja alternatywna, plik ODT, rozmiar 7KB, nowe okno - Zarządzenie nr 1A Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej przy realizacji projektu "Pomocna Dłoń w Gminie Sławno" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.07.06.00-32-KO45/19-00.
 

2019

Zarządzenie Nr 13/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz chorób zawodowych.

Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 10 maja 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 22 marca 2019r. w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie analizy ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie powołania zespołu oceniającego i weryfikującego ryzyko zawodowe

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

2018

Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pieniężnych i pasywów wartościowych w kasie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 18/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania

Zarządzenie Nr 16/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji do likwidacji majątku ruchomego

Zarządzenie Nr 14/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 23 października 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 24 lipca 2018r. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej mającej przeprowadzić egzamin stanowiący zakończenie służby przygotowawczej odbywającej się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dla głównej księgowej

Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, jednolitego rzeczowego wykazu akt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie  nr 8/18 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 29 maja 2018r. w sprawie powierzenia i zaopatrzenia pracowników w środki trwałe i przedmioty nietrwałe

Zarządzenie nr 7a/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 7b/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 7c/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia wzoru rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych dokonywanych w imieniu administratora

Zarządzenie nr 7d/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia wzoru rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 7e/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia rejestru naruszeń przy przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 7f/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia wzoru rejestru realizacji żądań podmiotu danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 7g/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania komputerów przenośnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 7h/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

Zarządzenie  nr 7/18 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocyu Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie określenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 lutego 2018 w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, jednolitego rzeczowego wykazu akt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

2017

Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pieniężnych i papierów wartościowych w kasie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018r.

Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji do oceny, wydzielania i brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 12/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 15 listopada 2017 w sprawie analizy ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 15 listopada 2017 w sprawie powołania zespołu oceniającego ryzyko zawodowe

Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 października w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowniików Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017r.

Zarządzenie Nr 8/20017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielenia pierwszej pomocy.

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 5  maja 2016r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 7 września 2017r.  w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad dofinansowania pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia wzorów druków w Zespole do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nt 1/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 marca 2017r. w sprawie ustalenia procedury kwalifikowania oraz szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka

2016

Zarządzenie Nr 16/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 29  grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 15/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 08 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu ogłoszonego Konkursu Plastycznego pod nazwą: "KOCHAJ, NIE BIJ"

Zarządzenie Nr 14/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 17 października 2016r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Plastycznego pod nazwą: "KOCHAJ, NIE BIJ", wprowadzenia regulaminu powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 13 września 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej mającej przeprowadzić egzamin stanowiący zakończenie służby przygotowawczej odbywającej się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dla głównej księgowej

Zarządzenie nr 12/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 5 września 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

Zarządzenie Nr 11a/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 7 do Zarządzenia nr 17/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 30.12.2015 r.

Zarządzenie Nr 11/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie udostępnienia pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie informacji dotyczącej równego traktowania w zatrudnieniu

Zarządzenie Nr 10/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 7 do Zarządzenia nr 17/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 30.12.2015 r.

Zarządzenie Nr 9/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji ds naboru na stanowisko urzęnicze głównego księgowego w Powiatowym Centrum POmocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 8/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do wydzielania i brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 7/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do aparatówsłuchowych oraz systemu wspomagającego słyszenie w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Zarządzenie Nr 6/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowań do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Zarządzenie Nr 5/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z obowiązkiem odpracowania

Zarządzenie Nr 4/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia kontroli wewnętrznej w Zespole do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 3/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji  w celu przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w drodze spisu z natury w mieszkaniu chronionym w Sławnie

Zarządzenie Nr 2/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 1/16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji majątku ruchomego

2015

Zarządzenie Nr 15/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 14/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 13/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie wsparcia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym w Sławnie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych

Zarządzenie Nr 11/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustalenia procedury kwalifikowania oraz szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe

Zarządzenie Nr 10/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 9/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 8/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowań do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Zarządzenie Nr 7/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad korzystania z telefonu służbowego

Zarządzenie Nr 6/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające Instrukcję windykacji należności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dotyczącą rodziców biologicznych oraz Instrukcję windykacji należności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dotyczącą rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych stanowiące Załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 11/13 z dnia 20 maja 2013r.

Zarządzenie Nr 5/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu pobytu usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w mieszkaniu chronionym

Zarządzenie Nr 4/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania

Zarządzenie Nr 3/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 2/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 1/15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 19 lutego 2015 r. uchylające Zarządzenie nr 1/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie zdnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

2014

Zarządzenie Nr 20/14 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 19/14 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 18/14 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 17/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 września 2013 roku

Zarządzenie Nr 17/14 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 16/14 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 15 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie powołania oraz nadania regulaminu komisji przetargowej utworzonej na potrzeby postępowań prowadzonych w ramach projektu systemowego "Szansa na rozwój"

Zarządzenie Nr 15/14 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 czerwca 2014r. zmianiające Załącznik nr 7 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie oraz Załącznik Nr 8 Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dowodów źródłowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dotycząca Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) do Zarządzenia Nr 15/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 09.08.2012r.  w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie Nr 14/14 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z obowiązkiem odpracowania

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu pobytu usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w mieszkaniu chronionym

Zarządzenie nr 12/14 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zasad planowania i oceny szkoleń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 11/14 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2014r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu pobytu usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w mieszkaniu chronionym.

Zarządzenie nr 9/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowań do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do aparatów słuchowych oraz systemu wspomagającego słyszenie w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości określonej w art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 28 lutego 2014r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie "Szansa na rozwój"

Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie powołania oraz nadania regulaminu komisji przetargowej utworzonej na potrzeby postępowań prowadzonych w ramach projektu systemowego "Szansa na rozwój"

Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 11 lutego 2014r. zmieniające Zarządzenie nr 17/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 września 2013 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia uczestników projektu systemowego "Szansa na rozwój"

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 03.02.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobytu usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w mieszkaniu chronionym

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 13 stycznia 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 17/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 września 2013 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia uczestników projektu systemowego "Szansa na rozwój"

2013

Zarządzenie nr 21/13 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia10 grudnia 2013r. w sprawie zasad dofinansowania pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Zarządzenie nr 20/13 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 10 grudnia 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 09.08.2012r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzienie w Sławnie.

Zarządzenie nr 19/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 10 grudnia 2013 r. dodające Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 15/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 09.08.2012r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzienie w Sławnie.

Zarządzenie nr 18/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 12 listopada 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 09.08.2012r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 17/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 września 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia uczestników projektu systemowego "Szansa na rozwój"

Zarządzenie nr 16/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 10 września 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 09.08.2012r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 15/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia 2013 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 13/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 6 marca 2013 w sprawie powołania oraz nadania regulaminu komisji przetargowej utworzonej na potrzeby postępowań prowadzonych w ramach projektu systemowego "Szansa na rozwój"

Zarządzenie nr 12/13 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 3 czerwca 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 09.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 11/13 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 20 maja 2013r. zmieniające załącznik nr 1 Instrukcji windykacji należności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dotyczącej rodziców biologicznych oraz załącznik nr 2 Instrukcji windykacji należności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dotyczącej rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnionych do Zarządzenia nr 6/2013 z dnia 29 marca 2013r.

Zarządzenie nr 10/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 13 maja 2013r. zmieniające Zarządzenie nr 8/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2013r. dniem wolnym od pracy dla pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 9/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 7 maja 2013r. zmieniające Zarządzenie nr 9/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów dojazdu na szkolenia uczestników projektu systemowego ?Szansa na rozwój?

Zarządzenia nr 8/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2013r. dniem wolnym od pracy dla pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 7/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 29 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 29 marca 2013r. zmieniające Załącznik nr 15 Instrukcji windykacji należności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dotyczącej rodziców biologicznych oraz Instrukcji windykacji należności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dotyczącej rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych do Zarządzenia nr 15/2012 z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowań do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 6 marca 2013r. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Zarządzenie 3/13 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie powołania oraz nadania regulaminu komisji przetargowej utworzonej na potrzeby postępowań prowadzonych w ramach projektu systemowego ?Szansa na rozwój?

Zarządzenie 2/13 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie ?Szansa na rozwój?

Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 21 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

2012

 1. Zarządzania nr 19/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 2. Zarządzenie nr 18/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zasad rejestrowania umów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 3. Zarządzenie nr 17/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 4. Zarządzenie nr 16/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 5. Zarządzenie nr 15/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 9 sierpnia 2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 6. Zarządzenie nr 15/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 3 października 2012 w sprawie powołania komisji do wydzielania i brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 7. Zarządzenie nr 14/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zasad korzystania z telefonu służbowego
 8. Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 9. Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 29 maja 2012r. zmieniające Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 10 maja 2012r. i Zarządzenie 10/12 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji i opracowania dokumentów rodzin zastępczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 10. Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zarządzenia kontroli wewnętrznej w Zespole Rodzinnej Opieki Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 11. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 11 maja 2012 zmieniające Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 10 maja 2012r. w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji i opracowania dokumentów rodzin zastępczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 12. Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 10 maja 2012r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do podpisywania
 13. Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 10 maja 2012r. w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji i opracowania dokumentów rodzin zastępczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 14. Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 8 maja 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia metryk spraw w postępowaniach administracyjnych
 15. Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 10 maja 2012r. w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji i opracowania dokumentów rodzin zastępczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 16. Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą "Szansa na rozwój" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 17. Zarządzenie nr 5/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 13 kwietnia 2012r. zmieniające Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia uczestników projektu systemowego "Szansa na rozwój"
 18. Zarządzenie nr 4/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 20 lutego 2012r. zmieniające Zarządzenie nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 19. Zarządzenie nr 3/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą "Szansa na rozwój" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 20. Zarządzenie nr 2/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie obowiązków personelu projektu systemowego "Szansa na rozwój"
 21. Zarządzenie nr 1/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu "Szansa na rozwój"

2011

 1. Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przygotowania procedury przekazania dokumentów w związku z wyznaczeniem Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie do wykonywania zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu sławieńskiego
 2. Zarządzenie nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 3 października 2011r. w sprawie przygotowania procedur wynikających z wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 3. Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia procedur naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 4. Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 5. Zarządzenie nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie okresowych ocen pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 6. Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2011r. w wyznaczenia dnia 2 maja 2011r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 7. Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 21 marca 2011r. w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą "Szansa na rozwój" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 8. Zarządzenie nr 2/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro
 9. Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu "Szansa na rozwój"

2010

 1. Zarządzenie nr 28/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 2. Zarządzenie nr 27/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniające załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych
 3. Zarządzenie nr 26/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniające załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzania instrukcji kasowej, ustalenia osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania
 4. Zarządzenie nr 25/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniające załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 12 maja 2008r. w sprawie wprowadzania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dowodów źródłowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL
 5. Zarządzenie nr 24/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 6. Zarządzenie nr 23/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 7. Zarządzenie nr 22/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniające Zarządzenie nr 1/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 21 stycznia 2008r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
 8. Zarządzenie nr 21/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 9. Zarządzenie nr 20/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 6 września 2010r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2010r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 10. Zarządzenie nr 19/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 2 września 2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 11. Zarządzenie nr 18/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 9 września 2010r. w sprawie wykazu programów komputerowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych
 12. Zarządzenie nr 17/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 września 2010r. wprowadzające Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 13. Zarządzenie nr 16/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 września 2010r. w sprawie ustalenia procedur kontroli przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
 14. Aneks 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 do Zarządzenia 9/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia uczestników projektu systemowego "Szansa na rozwój"
 15. Zarządzenie nr 15/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia procedury kontroli wydatków ze środków europejskich
 16. Zarządzenie nr 14/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej, ustalenie osób upoważnionych do dysponowania gotówką oraz pobierania gotówki i jej sposobu rozliczania
 17. Zarządzenie nr 13/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie Instrukcji obiegu kontroli dowodów księgowych
 18. Zarządzenie nr 12/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 19. Zarządzenie nr 11/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 20. Zarządzenie nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 21. Zarządzenie nr 9/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad rozliczenia kosztów dojazdu na szkolenia uczestników projektu systemowego "Szansa na rozwój"
 22. Zarządzenie nr 8/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie uzupełnienia składu komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 23. Zarządzenie nr 7/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 24. Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą "Szansa na rozwój" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 25. Zarządzenie nr 5/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie archiwizowania akt w składnicy akt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 26. Zarządzenie nr 4/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 27. Zarządzenie nr 3/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010r. wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 28. Zarządzenie nr 2/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 29. Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2008 z dnia 21 stycznia 2008r. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

2009

 1. Zarządzenie nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji do likwidacji majątku ruchomego
 2. Zarządzenie nr 9/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania
 3. Zarządzenie nr 7/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie umocowania przedstawiciela do reprezentowania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 4. Zarządzenie nr 6/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 21 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
 5. Zarządzenie nr 2/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 z dnia 29 kwietnia 2009r. do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie ustalonego Zarządzeniem 5/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 28 kwietnia 2008r.
 6. Aneks nr 1/2009 z dnia 3 kwietnia 2009r. do Zarządzenia 9/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 12 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dowodów źródłowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL

2008

 1. Zarządzenie nr 13/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie regulaminu pracy
 2. Zarządzenie nr 12/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie regulaminu pracy
 3. Zarządzenie nr 5/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 4. Zarządzenie nr 4/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie umocowania przedstawiciela do reprezentowania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 5. Zarządzenie nr 2/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 21 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON do aparatów słuchowych oraz systemów wspomagających słyszenie w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
 6. Zarządzenie nr 1/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 21 stycznia 2008r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

2007

 1. Zarządzenie nr 6/2007 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Starszy Referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 2. Zarządzenie nr 5/2007 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 18 maja 2007r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
 3. Zarządzenie nr 2/2007 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 2 marca 2007r. w sprawie zasad organizowania podróży służbowych pracowników

2005

 1. Zarządzenie nr 4/2005 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 10 maja 2005 w sprawie zaopatrzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych w okulary korygujące wzrok
 2. Aneks nr 3/2005 z dnia 14 października 2005r. do Zarządzenia nr 9/2003 wprowadzonego przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 25 września 2003r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Popielarz Andrzej
(2014-03-26 09:15:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Popielarz Andrzej
(2022-12-16 07:47:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki