Projekt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizuje projekt „Kurs na rodzinę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej. Cel szczegółowy to podniesienie kompetencji wybranych rodzin/osób, dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich i źle funkcjonujących.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatami kołobrzeskim, stargardzkim i goleniowskim. Całkowity budżet projektu wynosi 3 546 921,96 zł, z czego z Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskano dofinansowanie w kwocie 3 369 575,86 zł. Dla powiatu sławieńskiego budżet projektu wyniesie 418 600,000 zł.
„Kurs na rodzinę” będzie realizowany w latach 2018-2020, następnie po zakończeniu dotowania projektu przez kolejne trzy lata gotowość do realizacji zadań zostanie utrzymana.
W ramach projektu na terenie powiatu sławieńskiego powstanie Regionalna Akademia Rodziny,  w ramach której prowadzone będą:

    konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
    usługi mediacji rodzinnych,
    warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych „Szkoła dla rodziców, dziadków, narzeczonych”,
    usługi wsparcia psychologów, terapeutów,
    warsztaty wyjazdowe dla rodzin,
    pomoc prawna dla rodzin,inspirowanie dla powstawania grup wsparcia i samopomocowych.

W ramach RAR przewidziano również zajęcia dla dzieci rodzin uczestniczących w akademii oraz opiekę dla dzieci.W efekcie ma nastąpić realizacja celu polegająca na zwiększeniu dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
W trakcie trwania projektu 200 osób zostanie objętych wsparciem w postaci poradnictwa/ doradztwa rodzinnego oraz  innymi usługami społecznymi, 4 rodziny zostaną objęte wsparciem prewencyjnym,  3 rodziny zagrożone odbiorem dzieci wezmą udział w turnusach aktywizujących, a 15 osób zostanie przeszkolonych i zdobędzie kwalifikacje, by na terenie powiatu realizować Regionalną Akademię Rodziny.

Wytworzył:
Udostępnił:
Popielarz Andrzej
(2020-09-14 12:03:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Popielarz Andrzej
(2020-09-14 12:03:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki