Dane adresowe

UCHWAŁA NR XXVIII/V/204/17
RADY POWIATU W SŁAWNIE
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

 

Na podstawie: art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz.814 z późn. zm.). Rada Powiatu w Sławnie uchwala co następuje:

§ 1 Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne

§ 2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie zwane w dalszej części niniejszego Statutu „Centrum” działa, w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697),

 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. 2016r, poz. 930 z późn. zm.),

 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.),

 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016r., poz. 902 z późn. zm.),

 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 z późn. zm.),

 7. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu (Dz. U. z 2016r., poz.198 z późn. zm.),

 8. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.),

 9. uchwały Nr V/17/99 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 stycznia 1999r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Sławnie.

 10. ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015r., poz. 1390).

§ 3 Siedzibą Centrum jest miasto Sławno.

§ 4 Centrum obejmuje swoją działalnością obszar Powiatu Sławieńskiego.

§ 5 1. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową realizującą zadania pomocy społecznej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

2. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Zarząd Powiatu w Sławnie.

§ 6 Misją przyświecającą pracy Centrum jest dążenie do tworzenia zintegranowanego, solidnego i efektywnie działającego systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych wśród mieszkańców powiatu.

ROZDZIAŁ II

Podstawowe cele i zadania

§ 7 1. Centrum wykonuje zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej określone przepisami prawa:

 1. zadania własne powiatu,

 2. zadania z zakresu administracji rządowej i samorządowej,

 3. zadania wynikające z uchwał Rady Powiatu w Sławnie lub Zarządu Powiatu w Sławnie.

2. Do zadań Centrum należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

 2. prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej,

 3. prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

 4. prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

3. W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Centrum współpracuje z:

 1. organami administracji rządowej i samorządowej,

 2. organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi,

 3. kościołami i związkami wyznaniowymi.

ROZDZIAŁ III 

Gospodarka finansowa

§ 8 1. Centrum jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych w oparciu o budżet uchwalony przez Radę Powiatu w Sławnie.

 1. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi plan finansowy, zatwierdzony przez Radę Powiatu w Sławnie.

 2. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Centrum ponosi dyrektor oraz główny księgowy.

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja i zarządzanie

 § 9 1. Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres zadań Centrum określa opracowany przez dyrektora Centrum Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Sławnie.

 1. Centrum kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu w Sławnie.

 2. Dyrektor Centrum działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Starostę Sławieńskiego, o ile jest to niezbędne do realizacji statutowych zadań Centrum.

 3. Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie Centrum, a w szczególności za:

1) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,

2) realizację budżetu Centrum,

3) gospodarowanie powierzonym mieniem,

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Centrum.

 

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe

§ 10 Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Powiatu w Sławnie.

§ 11 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

§ 12 Tracą moc Uchwały Nr XXX/III/205/09 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie oraz Nr XXII/100/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwietnia 2012r.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

UZASADNIENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie wnosi o dokonanie zmian Statutu jednostki wprowadzonego na podstawie Uchwały Nr XXX/III/205/09 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, zmienionej uchwałą Nr XXII/100/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Wprowadzenie zmian wynika z konieczności uaktualnienia aktów prawnych będących podstawą działalności jednostki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XXX/III/205/09

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 30 czerwca 2009r.

 

w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

 

Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) Rada Powiatu w Sławnie uchwala co następuje:

§ 1 Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne

§ 2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie zwane w dalszej części niniejszego

Statutu „ Centrum” działa, w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1592 z późn. zm),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),

6) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. ( Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

8) uchwały Nr V/17/99 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 stycznia 1999r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Sławnie.

§ 3 Siedzibą Centrum jest miasto Sławno.

§ 4 Centrum obejmuje swoją działalnością obszar Powiatu Sławieńskiego.

§ 5 1. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową realizującą zadania pomocy społecznej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

2. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Zarząd Powiatu w Sławnie.

ROZDZIAŁ II

Podstawowe cele i zadania

§ 6 1. Centrum wykonuje zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej określone przepisami prawa:

1) zadania własne powiatu,

2) zadania z zakresu administracji rządowej i samorządowej,

3) zadania wynikające z uchwał Rady Powiatu w Sławnie lub Zarządu Powiatu w Sławnie

2. Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz niedostosowanym społecznie poprzez rodzinną opiekę zastępczą,

2) prowadzenie spraw związanych z instytucjonalnymi formami pomocy społecznej,

3) prowadzenie spraw w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

3. W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Centrum współpracuje z:

1) organami administracji rządowej i samorządowej,

2) organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi,

3) kościołami i związkami wyznaniowymi

ROZDZIAŁ III 

Gospodarka finansowa

§ 7 1. Centrum jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych w oparciu o budżet uchwalony przez Radę Powiatu w Sławnie.

2. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi plan finansowy, zatwierdzony przez Radę Powiatu w Sławnie.

3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Centrum ponosi dyrektor oraz główny księgowy.

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja i zarządzanie

 

§ 8 1. Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres zadań Centrum określa opracowany przez dyrektora Centrum Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Sławnie.

2. Centrum kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu w Sławnie.

3. Dyrektor Centrum działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Starostę Sławieńskiego, o ile jest to niezbędne do realizacji statutowych zadań Centrum.

4. Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie Centrum, a w szczególności za:

1) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,

2) realizację budżetu Centrum,

3) gospodarowanie powierzonym mieniem,

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Centrum.

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe

§ 9 Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Powiatu w Sławnie.

§ 10 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

§ 11 Traci moc Uchwała Nr IV/III/31/2006 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie : nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

§ 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Zmiana statutu:

"W uchwale nr XXX/III/205/09 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §2 dodaje się pkt. 2a w brzmieniu:

„2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późn zm.)

2) w §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

2) prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej,

3) prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

4) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.”

Wytworzył:
Udostępnił:
Popielarz Andrzej
(2014-02-21 10:11:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Popielarz Andrzej
(2017-07-06 11:26:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki